Press

Dungen på Råby sommaren 2016. Foto: Max Green Ekelin

Efter två års konstnärligt arbete tillsammans med barn och vuxna på Råby, sammanställs nu alla tankar kring barnets plats i staden och i samhället. I utställningen och boken Den fria leken presenteras en sammanfattning av konstprojektet Ballongen – lek på riktigt tillsammans med fristående samtida konstverk där konstnärerna förhållit sig till tematiken ”fri lek”. Utställningen pågår 1 juni – 27 augusti på Västerås konstmuseum. Ett samarbete mellan Konstfrämjandet Västmanland och Västerås konstmuseum.

Pressmeddelande Den fria leken
1.6 – 27.8 2017

I leken testar vi våra begränsningar, här utvecklas våra sociala färdigheter och förståelse för omvärlden. Som en magisk fantasivärld ligger leken utanför verklighetens normer och rutiner. Den fungerar snarare som en outtalad överenskommelse mellan deltagare, ett självreglerande system till synes obegripligt för en utomstående. Leken är en unik frizon som befinner sig i gränslandet mellan att vara ett pedagogiskt instrument för anpassning och en radikal modell för individens frigörelse. Det är därför inte konstigt att pedagoger, sociologer, filosofer och konstnärer har fångats och inspirerats av lekens förmåga att locka fram människans kreativa urkraft.

Utställningen Den fria leken visar konstverk av Johanna Billing, Gabo Camnitzer, Adelita Husni-Bey, Mats Eriksson Dunér, Priscila Fernandes, Jacob Kirkegaard och Alicja Rogalska. De har alla på olika sätt utforskat frihetsbegreppet i relation till barnets lek. Det direkta sambandet mellan konst och lek lämnas okommenterat. Verken visar istället olika förhållningssätt till barnets frihet och kreativitet, där leken fungerar som kommunikation, ett tillstånd där personliga, förtroliga berättelser kan avläsas. I ett flertal konstverk intar konstnären rollen som observatör och visar upp våra grundläggande behov och drömmar i en lekvärld som alltid samexisterar, imiterar eller protesterar mot vuxenvärlden. I utställningen visas leken i flera olika sammanhang. Den spelas upp i koreograferade pedagogiska miljöer eller används som ett verktyg att locka fram en glömd tid eller en framtida utopi. Den fria lekmiljön blir en protest mot en vuxenvärld och ger oss samtidigt nycklarna till en djupare förståelse om vår samtid.

Två händelser i en svensk lekhistoria med en stark samhällsförändrande drivkraft är konstaktionen Modellen. En modell för ett kvalitativt samhälle på Moderna Museet 1968 och dess efterföljare Ballongen på Råby 1969. I utställningen visas arkivmaterial från dessa tillsammans med andra tidsdokument vilka belyser diskussionerna som uppstod kring leken under det sena 60-talet i Stockholm och i Västerås. Båda bygglek-aktionerna var kollektiva platser som uppfördes av konstnärer, aktivister och lokalinvånare för att främja den fria leken som en metod att skapa ett aktivt samhälle av och för medborgaren. Byggleken blev en symbol för hur leken kunde föra människor samman och skapa självständiga individer. Barnet, ännu inte indoktrinerat i den strukturerade vuxenvärlden, lyftes fram som ett subjekt som de vuxna kunde lära av. I inbjudan till Ballongen riktar man sig till oförstående och ängsliga vuxna och ber dem följa barnet: ”Om du är med dem här, kommer de även att följa dig. Precis som du kan följa dem om du till en början är osäker.”

Modellen i Stockholm och Ballongen i Västerås var tillfälliga och intensiva händelser. Men de visar på korta ögonblick i vår historia då diskussioner om den fria leken och barnets färdigheter och behov dominerade det offentliga samtalet om hur vi bygger ett samhälle.

Utställningen Den fria leken avslutar det två-åriga sociala konstprojektet Ballongen – lek på riktigt, där samtidskonstnärer tillsammans med barn och unga har undersökt nya ytor för lek och fritt skapande i stadsdelen Råby, Västerås. Utställningen görs i samarbete med Konstfrämjandet Västmanland.

Katrin Ingelstedt, Curator
073 957 89 74
katrin.ingelstedt@gmail.com

Konstprojektet Ballongen – lek på riktigt, undersöker under 2015-2017 frågor kring barnets frihet och begränsningar i stadsrummet. Med utgångspunkt i den stora bygglekplatsen Ballongen som stod på Råby i Västerås 1969, har ett antal konstnärer utformat nya ytor för lek och konstnärligt skapande för barnen på Råby.

Projektet genomförs av Västerås konstmuseum, Västmanlands läns museum, Konstfrämjandet Västmanland, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Knytpunkten på Råby. Med med stöd från Västerås stads sociala resursfond, Kulturrådet, Sparbanksstiftelsen Nya, Bostads AB Mimer.

För mer information om utställningen vänligen kontakta:

Eva Borgegård
Intendent utställningar/samling
Tel: 021 39 22 20
eva.borgegard@vasteras.se

 

 

Västerås konstmuseums logga finns här:

KM LOGGA