Pågående projekt

Delar av konstmuseets personal vid den nya interaktiv ytan

Förutom vår regelbundna utställningsverksamhet utvecklar och samverkar Västerås konstmuseum i tidsbegränsade konstprojekt. Här nedan kan du läsa om våra aktuella projekt.

Ny interaktiv yta på konstmuseet
Under våren bjuder vi in besökare att bygga och skapa i konstmuseets första del. I den nya entrén kommer 185 pallar finnas tillgängliga för att stapla som man vill. Pallarna är en fortsättning på projektet Väntans torg av Nivå landskapsarkitekter och konstnären Beatrice Hansson.  I anslutning till pallarna finns en vägg med ramar där liten som stor får göra din egen teckning. Kom och skapa din egen konstutställning och påverka utformningen av vår nya entré!

Råby bygger tillsammans
Som en av 15 utvalda orter i Sverige, är stadsdelen Råby hemvist för regeringssatsningen Konst händer under 2017 och 2018. Statens konstråd blev genast nyfikna på Råbys unika historia med det stora lektältet Ballongen som flyttades hit från Moderna museet 1968. Med avstamp i Råbys moderna kulturarv, startar nu Konstfrämjandet Västmanland, Västerås konstmuseum och Statens konstråd arbetet med att återigen få konstnärer och råbybor att skapa tillsammans.

Den grundläggande tanken med projektet på Råby är att råbybor ska få vara med och formulera och bygga ett konstverk tillsammans med en inbjuden konstnär. Den praktiska gemensamma processen, ”byggandet tillsammans” är en tydlig länk mellan Ballongen och det aktuella projektet. Ambitionen 1968-69 var att det gemensamma bygget skulle stimulera inte bara en ny fysisk form, utan framför allt möjliggöra nya möten och relationer – en ”aktiv samverkan för gemenskap” som det uttrycktes. Konst Händer på Råby utforskar samma tes genom en serie praktiska experiment, utvecklade av en konstnär, tillsammans med råbyborna.

Konst händer på Råby planeras under 2017 och genomförs under 2017- 2018. Konstfrämjandet Västmanland, Västerås konstmuseum och Statens konstråd har inlett ett förberedande arbete för att under våren 2017 kunna presentera den utvalde konstnären.

Kontakt:

Patrick Kretschek, projektledare, Konstfrämjandet Västmanland
patrick.kretschek@konstframjandet.se

Peter Hagdahl, curator Statens konstråd
peter.hagdahl@statenskonstrad.se
070 780 06 06

Följ Konst Händer på Råby på webben!

Ballongen-lek på riktigt

Västerås stad har beslutat att avsätta 640 000 kronor ur sociala resursfonden till konstprojektet Ballongen – lek på riktigt. Projektet riktar sig till barn i stadens västra stadsdelar.

Projektet, som ensamt beviljats pengar 2015 av kommunstyrelsen, kommer att genomföras av Västerås konstmuseum i samverkan med flera andra parter, som även går in som medfinansiärer.

Konstprojektet Ballongen – lek på riktigt ger nytt kreativt utrymme för dagens barn på Råby. Precis som utgångspunkten Ballongen 1968, blir samtidskonstnären den kompetens som vägleder barn och ungdomars konstnärliga skapande.

Genom nya samarbeten mellan Västerås konstmuseum, Västmanlands läns museum, Konstfrämjandet Västmanland och Knytpunkten på Råby kommer barnens fria lek och skapande att återigen få en naturlig plats i stadsdelen.

Ursprunget – lektältet Ballongen på 60-talet
Det sociala konstprojektet Ballongen – lek på riktigt tar sin utgångspunkt i lektältet Ballongen som restes på Råby i Västerås 1968-69. Bygglekplatsen i tältet kom direkt från Moderna Museet i Stockholm där den hade presenterats som utställningen Modellen,en modell för ett kvalitativt samhälle för en entusiastisk barnpublik och en förstummad vuxenpublik. Kunde barns lek verkligen vara lika viktigt och värdefullt som Picassos målningar?

Med hjälp av arkitekten och konstnären Palle Nielsen, Råbybor i alla åldrar och inte minst barnteaterkonsulenten Irma Sohlman fick utställningen ett nytt liv som en bygglek mellan husen på Råby. Frågan om barnens deltagande och lekens betydelse i samhället diskuterades flitigt under Modellen och Ballongen 1968. En fråga som är lika aktuell idag.

Deltagande parter i projektet
Västerås konstmuseum tillsammans med Västmanlands läns museum med stöd av Statens kulturråd, Knytpunkten på Råby med barnlotsverksamhet i de västra stadsdelarna och Konstfrämjandet Västmanland.

Bilder inifrån Ballongen på Råby 1968. Bilden är fri att användas men fotografens namn måste anges. Foto: Jan Jansson.

Om sociala resursfonden
Kommunfullmäktige har inrättat en social resursfond i Västerås. Syftet med den sociala resursfonden är att stimulera och skapa möjligheter att genomföra tidiga och förebyggande insatser som stödjer en långsiktigt hållbar, social samhällsutveckling. Insatserna ska bidra till måluppfyllelse och på sikt ge effektivare resursutnyttjande och minskade kostnader. Insatserna ska vara uppföljningsbara och stimulera till organisations- och verksamhetsöverskridande samarbete.

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Möten med minnen
Västerås konstmuseum deltar i Möten med minnen, ett projekt där museer runt om i Sverige får hjälp att skapa specialanpassade program med interaktiva visningar för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. I dagsläget har ca 70 museer bekräftat sin medverkan i Möten med minnen och fler är på väg att ansluta sig. Syftet med Möten med minnen är att ge stimulans genom samtal och diskussioner kring museernas samlingar. Positiva upplevelser på ett museum bidrar också till att öka de demensdrabbades livskvalitet. Alzheimerfonden har huvudansvaret för Möten med minnen som genomförs i samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt demenscentrum. Projektet kommer att pågå fram till 2015 och är möjligt tack vare ett bidrag från Svenska PostkodLotteriet. Utbildningsseminarier och workshops hålls på plats hos museerna och leds av en konstpedagog från Nationalmuseum. Läs mer om Möten med minnen här!