Kartläggning – Västerås stads konstscen

Hur ser Västerås stads konstscen ut och hur fungerar den?
Det här var en av frågorna Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen (KIFF) och Västerås konstmuseum ville lyfta och kartlägga när ett nytt nätverk för konstaktörer i Västerås stad träffades under 2016. Under vintern 2016 – 2017 har därefter denna kartläggning av Västerås konstscen genomförts med utgångspunkt i behovet att få en samlad bild av bildkonstfältet. Kartläggningen har genomförts och sammanställts av Linda Wallenberg konst, fristående konsult på uppdrag av KIFF. Syftet med Kartläggning – Västerås stads konstscen är att ge en nulägesbeskrivning och ett underlag för nya framåtblickande samtal om konstscenen. Kartläggningen ska även kunna fungera som ett underlag inför KIFFs och Kultur-, idrott- och fritidsnämndens kommande arbete med Västerås stads handlingsplan för kultur. Handlingsplanen kommer att vara kopplad till Västerås stads program för kultur.

Konst – bildkonst
Med konst menar vi i denna kartläggning bildkonst: fotografi, grafik, installationer, måleri, performance, skulptur, teckning, videokonst med mera. Vi har vänt oss till organisationer inom bildkonstfältet som i första hand presenterar, förmedlar, producerar och/eller utövar konst på ett yrkesmässigt sätt eller sammanhang. Organisationer som till exempel främst visar utställningar av yrkesverksamma konstnärer. Kartläggningen omfattar inte enskilda konstnärer, fotografi (fotoklubbar), gatukonst och konsthantverk.

Tillvägagångssätt
Arbetet inleddes med att konsulten och uppdragsgivaren undersökte vilka konstaktörer som finns i kommunen och formulerade kartläggningens frågeställningar. Tio konstaktörer har valts utifrån bildkonstdefinitionen ovan. Dessa har varit i fokus under kartläggningsarbetet. Materialet har samlats in genom en webbaserad enkät och intervjuer. Samtliga tio aktörer svarade på enkätens frågor, som bland annat berörde var i kommunen de verkar, antal medlemmar, besökssiffror och tillgänglighet. Under intervjuerna ställdes frågor om deras organisation samt om konstscenens styrka och utveckling. Samtliga svarade på samma frågor, i både enkät och intervju. De ideella föreningarna erhöll arvode för sitt deltagande. Kompletterande kontakt togs även med några av de aktörer som beskrivs under Övriga aktörer. Uppgifter kring kommunens kulturbidrag har tagits fram av KIFF och Västerås stadsarkiv.
Avslutningsvis har materialet sammanställts i Kartläggning – Västerås stads konstscen. I Kartläggningen ingår tre bilagor: enkätformulär, intervjufrågor samt Frågor och scenarier för samtal.

Kartläggningens struktur
Kartläggning – Västerås stads konstscen inleds med en beskrivning av konstaktörerna, följande kapitel presenterar och sammanfattar enkät och intervjuer. I kapitel Ekonomiskt stöd beskrivs kommunens stödformer samt vilka som erhållit stöd under några utvalda år. Sammanfattning är kartläggningens avslutande kapitel. Kartläggningens fokus är att ge en samlad bild av aktörernas svar, därför redovisas inte enskilda svar från intervjuerna, utan enbart ett fåtal citat som godkänts för publicering. Detta för att de som deltog i intervjuerna skulle vilja föra ett öppet och uppriktigt samtal. Ett stort tack till alla aktörer som har medverkat i kartläggningen!

Text från Kartläggningens förord.

För dig som är mer intresserad av Kartläggning – Västerås konstscen finns den att läsa som pdf här.

Kartläggning – Västerås konstscen