Utlysningar

Här hittar du aktuella utlysningar för konstnärliga gestaltningsuppdrag.

Vi har för närvarande inga aktuella utlysningar, men välkommen att titta in på denna sida lite längre fram – den uppdateras så snart ett nytt uppdrag utlyses!

Pågående upphandlingar

Intresseanmälan
Deadline för intresseanmälan har passerats och urvalsarbetet pågår.


Sammanfattning uppdraget
Den konstnärliga gestaltningen ska vara platsspecifik, särskilt utformad för 200 meter av Sätras bullervall. Bullervallen löper längsmed Norrleden och är en plats med stor visuell slagkraft. Tema för det konstnärliga gestaltningsuppdraget är ”hållbarhet” och solceller ska användas som konstnärligt material.

Konstnären är fri att använda solceller som konstnärligt material på valfritt sätt, solcellerna ska dock bevara sin funktion för energiproduktion. Elen från solcellerna används till delar av områdets infrastruktur på allmän platsmark. Det kan till exempel vara områdets gatubelysning, vattenpumpsystem eller annan anläggning inom området. Elen från solcellerna kan även användas till den konstnärliga gestaltningen, till exempel till mobila delar eller ljus. Möjligheten att använda solceller som konstnärligt material sker genom samverkan med Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Skiss-, produktions- och installationsprocess kommer att ske i nära samarbete med uppdragsgivaren Västerås stad och berörda leverantörer i byggprojektet.


Offentlig konst och Sätra
Sätra är en ny hållbar stadsdel som växer fram i Västerås. Det konstnärliga gestaltningsprojektet för Sätra Bullervall är ett av fyra delprojekt.  

Läs mer om pågående delprojekt för vattenparken i Sätra här

Läs mer om planerna för Sätra här


Om urvalsprocessen
Konstnärer har anmält sitt intresse att delta i projekttävlingen. Därefter tilldelas tre konstnärer parallella skissuppdrag för bullervallen, varav ett vinnande skissförslag förordas för genomförandeuppdrag.

Uppdraget riktar sig till:
– yrkesverksam konstnär med konstnärlig högre utbildning, minst tre (3) år, eller motsvarande minst fem (5) års konstnärlig arbetslivserfarenhet.
– konstnär med erfarenhet av arbete med minst tre konstnärliga gestaltningsuppdrag samt minst ett gestaltningsuppdrag / konstverk / konstprojekt som relaterar till solceller som konstnärligt material.

En jury med konstnärlig sakkompetens förordar beslut om skissuppdrag samt vinnande skissförslag för genomförandeuppdrag. I juryn ingår: två externa konstsakkunniga urvalsexperter (varav en konstnär), landskapsarkitekt samt två tjänstepersoner för offentlig konst vid Västerås konstmuseum. Kulturnämnden tar beslut om tilldelning av uppdrag. Urvalsprocessen sker anonymt. Arbetet sker under sekretess fram till tilldelning av genomförandeuppdrag.

Upphandlingsförfarande är Projekttävling. Projekttävlingen sker enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). ”Fördjupat konstprogram – konstnärlig gestaltning Sätra – delprojekt 1: Bullervall” (Dnr KUN 2022/00219 7.3.1) har beslutats av Kulturnämnden i juni 2022 och ligger till grund för upphandlingen.