Den fria leken: En kväll med lekinspiration på Västerås konstmuseum

Bild från Dungen på Råby, sommaren 2016

22 aug. 2017, 16:00

Som en del i projektet Ballongen – lek på riktigt bjuder Västerås konstmuseum och Kreativt Återanvändningscenter in till ett kvällsseminarium med leken i fokus. Seminariet riktar sig till pedagoger inom förskolan i Västerås stad. Västerås var en gång en föregångare inom utemiljö för barn, genom utmanande bygglekar och kreativa fritidslekar. Idag förpassas leken alltmer till välorganiserade lekytor med säkerhet som främsta prioritet. Seminariet Den fria leken diskuterar barnets behov av lek och skapande. Vad är fri lek? Varför behövs den? Hur främjar vi den fria leken idag? Kan leken vara ett verktyg för gemenskap och tillitsskapande?

Vår förhoppning är att kvällen ger upphov till nya tankar och metoder att arbeta med lek inom förskolan.

Under seminariet berättar konstnärer, pedagogistor och ateljeristor om sina olika förhållningssätt till fri lek i korta presentationer. I workshops ges konkreta tips och inspiration för hur man kan arbeta skapande med lekmiljö. Under kvällen erbjuds även en introduktion och visning av den pågående utställningen Den fria leken.

Första delen:

16:00 Introduktion med företrädare för Västerås konstmuseum och Kreativt Återanvändningscenter.

16:10 Maria Hedin och Anna Söderström Ahrnborn: Förskolan en mötesplats för barnen – Hur kan vi skapa förutsättningar för lek, utforskande och kreativitet i förskolans verksamhet?

16:20 Ruben Wätte, konstnär: Dungen, mellan konst och pedagogik

16:30 Camilla Carlsson, konstnär och ateljerista: Bygglekplatser – modeller för skapande och inflytande i staden?

16:40 Introduktion till utställningen Den fria leken

17:00 Fika och möjlighet att se utställningen Den fria leken. Val av workshop.

Andra delen:

18:00 Workshops

Fyra valbara workshops. Plats för 10 pers i varje workshop

1. Maria Hedin, pedagog Kreativt Återanvändingscentrum
Anna Söderström Ahrborn, pedagogista Kreativt Återanvändingscentrum
Lekfullhet och fantasi möter konstruerandet
-Vad händer när handens görande och de digitala verktygen möter varandra?

Förskolan har i uppdrag att vara en plats där kreativiteten, utforskandet och leken ska vara viktiga verktyg för barns lärande och utveckling. Barn har rätt att möta material och miljöer som ställer frågor, utmanar, som skapar förutsättningar och rika möjligheter till ett lekfullt lärande. Miljöer och material som ger utrymme för många och för olika tankar och strategier. Och som skapar möten där barn i samspel med andra barn och pedagoger konstruerar nya tankar, erfarenheter och kunskaper.

Anna Ahrborn– Söderström
Pedagogista, Kreativt Återanvändnings Center (KåC)

Anna har lång erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete inom förskolan. På Kåc arbetar hon bland annat för att skapa mötesplatser och nätverk för pedagoger med fokus på reflekterande förhållningssätt och ett projekterande arbetssätt.

Maria Hedin
Ateljerista och pedagogisk handledare, Kreativt Återanvändnings Center (KåC)

Maria Hedin har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete inom förskolan och estetiska läroprocesser. På KåC arbetar hon bland annat med att samla in och utforma miljö och material som inspiration för pedagoger och barn. Med en särskild tonvikt på material som uppmuntrar till lekfullt provande, tänkande och undersökande, som inte är så färdigt och tydligt men som vill bjuda in till barns kreativitet och fantasi.

2. Linda Sporrong, enhetschef Barn och utbildningsförvaltning Västerås stad och Naturskolan Asköviken och Magdalena Rehnberg, projektledare för Pedagogiska skolgårdar, Naturskolan Asköviken
Vilken betydelse har växtligheten för den fria leken?

Pedagogiska skolgårdar ger möjlighet för förskolor och skolor i Västerås att börja förändra sin utemiljö och att börja titta på skolgården som en pedagogisk resurs. Konceptet arbetar för att skolgården ska ge rika upplevelser och ett greppbart lärande i alla ämnen.  Den ska vara en kreativ plats med växtlighet, odlingar, motoriska utmaningar och löst lekmaterial i alla möjliga former och kvaliteter. En plats som ger barnen hälsosamma erfarenheter för både kropp och knopp. I Magdalena och Lindas workshop kommer deltagarna att få uppleva betydelsen växtlighetens storlek, utformning och omfång för den kreativa leken. Vi kommer att utgå från barnens perspektiv och se gården från deras synvinkel.

3. Ruben Wätte, konstnär

Ruben Wätte arbetar med att skapa inre och yttre förståelse och förändring genom konsten. Han ser människans inre landskap som intimt sammanlänkat med den yttre världen. Som konstnär undersöker han båda dessa rum av verkligheten och försöker gripa in och påverka det han möter på vägen. Rubens workshop under seminariet är en lek i kvarteret kring konstmuseet. En direkt upplevelse av vad som kan hända när lagret av konst och lek läggs till den redan existerande stadsbilden. Ett exempel på hur konsten kan förändra människors upplevelser av sig själva, varandra och staden.

4. Camilla Carlsson, konstnär och ateljerista

Camilla Carlsson har i sin konstnärliga praktik arbetat flera år kring bygglekplatser, lekmiljöer där barn är med och utformar lekmiljön. Hon visar exempel från bygglekplatser i Tokyo samt konstnärliga gestaltningsuppdrag där hon gjort barn delaktiga i processen från planering, skiss, utförande till invigning. Hennes workshop utgår från bygglekplatsen som en modell för barns skapande och inflytande, inklusive konkreta exempel på material och verktyg, samt ger utrymme för diskussion och frågor. Var finns spår av lek i staden?

18:45 Avslutning, tid för frågor.

Anmälan: Senast 15 augusti till agneta2.lindstrom@vasteras.se, tel. 021-39 24 14.

Seminariet är kostnadsfritt. OBS! Endast 40 platser, först till kvarn!

Läs mer om utställningen Den fria leken: http://vasteraskonstmuseum.se/utstallningar/exib/den-fria-leken-konsten-barnet-och-friheten/

Askövikens Naturskola: http://www1.vasteras.se/naturskolanaskoviken/index.shtml